Icon of AVIM

AVIM *.5.8.1 Requires Restart

by Minh Nguyễn, Hieu Tran Dang

Vietnamese-language input method editor (IME). Type diacritics directly into any Web page, Web app, or dialog box. Convenient, comprehensive, secure.
————
Bộ gõ tiếng Việt cho phép đặt dấu trực tiếp vào bất kỳ trang Web, ứng dụng Web, hộp thoại.